SVENSKA ENGLISH
 

TGA (TIEGO GROUP ACCOUNTING)

 

TGA är byggt med fokus på att förenkla rapportering och att täcka koncernredovisarens alla behov för legal, proforma och operationell rapportering. Systemet är enkelt för en rapporterande enhet att uppdatera och koncerncontrollern har stöd i enkla och komplexa elimineringsbehov. Dessutom finns förberedda strukturer för att arbeta med förvärv och avyttringar av dotterbolag.


ENKELT


 

LADDA IN
Uppdatera systemet med ingående balans och månadsförändringar på lokala konton och dimensioner smidigt med en direktkoppling till lokala huvudböcker eller manuellt med Excel-import alternativt en SIE-filsimport. 

KOMPLETTERA
Följ arbetsflödet för rapporterande enheter och komplettera med information om förändringar för utvalda balanskonton per månad för att kunna skapa automatiska kassaflöden för alla bolag för alla perioder. Mata också in information om interna mellanhavanden och delegera utredningen av diffar till controllers ute i organisationen. Vid årsslutet utökas finns formulär för enklast möjliga uppdatering för notförteckningen.

ELIMINERA
Även koncernelimineringar görs för alla perioder i ett svep (med låsning av perioder som stängts) vilket gör att systemet generar koncernbokslut för alla månader oavsett om arbetet görs varje månad, kvartal, tertial eller år. Elimineringar kan vara helautomatiska (interna mellanhavanden), halvautomatiska (obeskattade reserver, skatt under året, minoritet, kapitalandelar mfl) eller läggas in manuellt (förvärvsanalyser, nedskrivning av aktier i dotterbolag, finansiell leasing mfl). 

RAPPORTERA
Processerna för lokala- och centrala controllers avslutas med utförliga standardrapporter för resultat-, balansräkning och kassaflöde samt de rapporter som byggts med systemets rapportgenerator.


KOMPLETT


 

REGISTER
Vid implementation finns inspiration till hur register byggs att få från Tiegos demo-databas och konsulter med erfarenhet från liknande uppdrag.

LEGAL OCH PROFORMA
All uppladdning av bolagsdata sker med ingående balans på koncernens räkenskapsår och månadsförändringar oavsett när bolaget förvärvades. Legal information från förvärvsdagen är en vy på den proforma-information som lästs in.

VALUTAKURSOMRÄKNING
Lokala månadssaldon omräknas av systemet med snittkurser för respektive månad. Ingående och utgående balans omräknas till respektive balansdags kurs.  Transaktioner mellan moder och dotterbolag omräknas till transaktionsdagens kurs.

LÅSTA PERIODER
Systemet visar belopp för enskilda perioder vid all interaktion med användare, men endast information för den ”första olåsta” perioden och framåt kan uppdateras. Denna funktionalitet gör att systemet kombinerar fördelarna med att jobba med månadsinformation med att användarna kan vara säkra på att perioder har stängts. En ändring i lokala belopp för en låst period importeras till den första olåsta perioden. 

KONTROLLFUNKTIONALITET
Systemet varnar under processflödet om väsentliga steg i processen inte är färdiga eller har differenser. Om ingående balans inte överensstämmer med utgående balans (om rapporterande enheter fortsatt bokföra efter stängt koncernbokslut) då kommer systemet att varna för att detta tills det hanteras med en koncernjustering i aktuellt år.

STATUS 
Lokala- och central controllers ges möjlighet att spara vilken status delprocessen befinner sig i när data sparas. Översiktsrapporter för rapporterande enheter eller totalöversikt över alla processer i koncernen finns för att få kontroll på koncernbokslutet färdigställandegrad.

RAPPORTER
Ett väl utbyggt standardrapportpaket stödjer controllerns processer. Utöver standardrapporter finns systemets rapportgenerator med Retrieve-rapporter som hämtar information till bolagets alla behov av resultat-, balans- eller kassaflödesinformation.

DRILL-DOWN
Då både lokalt konto och koncernkonto visas på rapporter för rapporterande enheter ger det automatiskt en Audit trail från lägsta till högsta nivå i rapporterna. Drill-down på Retrieve-rapporter visar Audit trail från högsta till lägsta nivå.

KOMMENTARSMÖJLIGHET
All dokumentation till bolags- eller koncernjusteringar görs i systemet för att säkerställa att information om händelser finns nära datat.


ANPASSNINGSBART


 

DIMENSIONER
För koncerner som vill följa utvecklingen på kostnadsställen utöver kontodimensionen finns detta inbyggt i systemet. Om ytterligare dimensioner som kund och produkt dimensioner önskas så ordnar vi gärna det.